އޮންލައިން ޚަތިމް ކުލާސް

 

ތަޢާރަފް:

މި ކުލާހަކީ ޖުޒުއު ޢަންމާ ނިންމާފައި ޖުޒުއު 1 އިން ފަށައިން ޚަތިމް ކުރަން ކިޔަވާ 6 އަހަރުން މަތީ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ކުލާހެކެވެ.

 

 • މި ކުލާހުގައި ތަޖުވީދުގެ ފިލާވަޅު ތަކެއް ކިޔަވައި ނުދޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދަރިވަރުން ތިލާވާކުރާއިރު ޖެހޭ ތަޖުވީދުގެ ކުށްތައް ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙް ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 • މި ކުލާހުގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް ނަގައިދޭނީ ވަކި ފިލާވަޅެކެވެ.
 • ކުރިން ޚަތިމް ކުރަން ކިޔަވަމުން ދިޔަ ހިސާބުންފަށަން ބޭނުންނަމަ އެހިސާބުން ފެށިގެންވެސް ކުރިޔަށް ދެވޭނެއެވެ.
 • ފިލާވަޅުގެ ގޮތުގައި މުދައްރިސް އަޑުދަށުން ކިޔުއްވައި ނަގައިދެވޭނީ 4 ފޮޅުވަތެވެ.
 • 4 ފޮޅުވަތަށްވުރެ އާޔަތް ދިގު ވެއްޖެނަމަ އެއާޔަތް ނިމެންދެން ފިލާވަޅު ނަގައިދެވޭނެއެވެ.
 • ފިލާވަޅުގެ ގޮތުގައި މުދައްރިސް 4 ފޮޅުވަތް ނަގައިދިން ނަމަވެސް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހަށް 4 ފޮޅުވަތައްވުރެ އިތުރަށް ފަރިތަ ކުރެވިފައިވާ ނަމަ، 4 ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގުކޮށްވެސް ކިޔައިދެވޭނެއެވެ.
 • ފިލާވަޅުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ފުރަތަމަ ބުރުގައި 1 ދަރިވަރަކަށް ގިނަވެގެން ކިޔައިދެވޭނީ 1 ޞަފްޙާ އެވެ.
 • ކުލާހުގެ ހުރިހައި ކުދިންގެ ފިލާވަޅު ނިމި ބާކީ ވަގުތު އޮވެއްޖެ ނަމަ 1 ޞަފްޙާ އަށްވުރެ އިތުރަށް ކިޔައިދޭން ބޭނުން ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
 • ކުލާހެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ކިޔަވާނީ 10 ކުދިންނެވެ. މަދުވެގެން 5 ކުދިންނެވެ.
 • ކުލާހުގައި 10 ކުދިން ކިޔަވާނަމަ ކުލާހުގެ ގަޑީގެ ދިގު މިނަކީ 60 މިނެޓެވެ. 8 ކުދިން ކިޔަވާނަމަ 50 މިނެޓެވެ. 08 ކުދިންނަށް ވުރެ ކުދިން މަދު ނަމަ އެ ދުވަހުގެ ފިލާވަޅު ނިމުމުން ކުލާސް ނިންމާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުދައްރިސަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 

 • މަޤްޞަދު:
  މުޞްޙަފުން ފަރިތަކޮށް ކިޔަވަން ނޭނގޭ ނަމަވެސް ކަލިމަ ގުޅުވައިން ބަލައިން ކޮށިކޮށް ކިޔަވަން އިނގޭ ކުދިންނަށް ފިލާވަޅު ނަގާދީގެން އަކުރުތަކުގެ މަޚްރަޖުން ފަރިތަކޮށް ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދީ ޚަތިމް ކުރުމެވެ.

 

 • ޙާޞިލްވާނެ މިންވަރު:
 • ޤުރްއާނުގެ ދެލިގަނޑު ބަލައިން ފަރިތަކޮށް ކިޔަވާނެ.
 • ޢަރަބި އަކުރުތަކުގެ މަޚްރަޖުން ކިޔަވާނެ.