ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ ކޮބާ؟

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޖިބްރީލްގެ ފާނު މެދުވެރިކޮށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ މައްޗަށް ބާވާލެއްވި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އިން ފެށޭ ނާސް ސޫރަތައް ނިމޭ ކިޔެވުން އަޅުކަމެއް ކަމުގައި ލެއްވި، މުތަވާތިރިކޮށް އައިސްފައިވާ ﷲ ގެ ކަލާމް ފުޅެވެ.

އެސްފީނާ ނުވަތަ ހަސަދަ އަށް ކުރެވިދާނެ ކުރު ރުޤްޔާއެއް

އެސްފީނާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެސްފީނާއަކީ އޭގައި އެއްވެސް ހަޤީގަތެއް ނުވާ ފްލޯކް ވާހަކަތަކެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އެސްފީނާގެ ވާހަކަ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިފައިވަނީ މުސްކުޅިންގެ ތުންތުންމަތިން ކަމުގައިވެސް ވާތީއެވެ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ރޫޙާނީ އުނދަގޫތަކަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ތުއްތު ކުދިން ދަންވަރު ނިދާފައި އޮންނައިރު ސިއްސައިގެން ދިއުމާއި، ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުމާއި، މައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެ އަޑުން އަޑުނަގާ ރޯ މަންޒަރަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. މިފަދަ ވަޤުތެއްގައި ކުއްޖާ މައްސަލާކޮށްލަން އުޅުނަސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުއްޖާ ހުއްޓާނުލާ ރޮއެހަދައެވެ.

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި ފިލި ފުރިހަމަ ކުރުން 1

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ރީތިމަކަމާއި ކިޔެވުމުގެ އޮމާންކަން ގެނުވައިދޭ އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ ފިލި ފުރިހަމަކޮށް އެއްވަރުކޮށް ހަމަހިފެހެއްޓުމެވެ. ފިލި ފުރިހަމަ ކުރުމޭ ބުނެވެނީ  އެއްކިޔެވުމެއްގައި ފިލި އަދާކުރުމުގައި ފިއްޔަށް ދޭންވާ ވަގުތާއި އަނގައިގެ ހަރަކާތްތަށް އެއްވަރެއްގައި އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.

އަބަދުވެސް ބަރުވާ އަކުރުތައް

އަނގައިގެ ޙަރަކާތަކީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގައި އެއް މިންގަޑެއްގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި ވަރަށް ޙަރަކާތް ކުރުމަކީ ކިޔެވުމުގައި ހުތުރު ކަމެއް އެކުލެވިގެން ދާނެ ކަމެކެވެ.