އެސްފީނާ ނުވަތަ ހަސަދަ އަށް ކުރެވިދާނެ ކުރު ރުޤްޔާއެއް

އެސްފީނާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެސްފީނާއަކީ އޭގައި އެއްވެސް ހަޤީގަތެއް ނުވާ ފްލޯކް ވާހަކަތަކެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. އެސްފީނާގެ ވާހަކަ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިފައިވަނީ މުސްކުޅިންގެ ތުންތުންމަތިން ކަމުގައިވެސް ވާތީއެވެ

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ރޫޙާނީ އުނދަގޫތަކަށް ކުރެވިދާނެ ރުޤްޔާ

ތުއްތު ކުދިން ދަންވަރު ނިދާފައި އޮންނައިރު ސިއްސައިގެން ދިއުމާއި، ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުމާއި، މައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެ އަޑުން އަޑުނަގާ ރޯ މަންޒަރަކީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. މިފަދަ ވަޤުތެއްގައި ކުއްޖާ މައްސަލާކޮށްލަން އުޅުނަސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުއްޖާ ހުއްޓާނުލާ ރޮއެހަދައެވެ.